August 2022

กลุ่มวัฒนธรรมตกแต่งพิพิธภัณฑ์แห่งชาติไลบีเรียด้วยหนังสือประวัติศาสตร์ไลบีเรีย 137 เล่ม

กลุ่มวัฒนธรรมตกแต่งพิพิธภัณฑ์แห่งชาติไลบีเรียด้วยหนังสือประวัติศาสตร์ไลบีเรีย 137 เล่ม

Monrovia – The Village People Empowerment (ViPeE) ซึ่งเป็นกลุ่มการกุศลด้านวัฒนธรรมได้บริจาคหนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และเฉพาะทางของไลบีเรียและแอฟริกาให้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของนักวิจัยที่มักจะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ การบริจาคหนังสือและสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ  ได้กระทำที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบนถนนบรอดในมอนโรเวีย Mr. Rudolf...

Continue reading...

สำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติจัดฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติเทศมณฑลเป็นเวลาสามวันในเขตบง

สำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติจัดฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติเทศมณฑลเป็นเวลาสามวันในเขตบง

เทศมณฑลบง –สำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของไลบีเรียผ่านกองความเสี่ยงและการเตือนล่วงหน้า ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมโดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแห่งชาติสหรัฐ (UNDP) ได้จัดอบรมเพิ่มขีดความสามารถของคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติเทศมณฑลเป็นเวลาสามวันสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิผล โดยการประสานภาคส่วนต่างๆ อย่างเพียงพอ งานที่จัดขึ้นที่โรงแรม  Passion Hotel ในเมือง Gbarnga เขต Bong...

Continue reading...

 ไลบีเรียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วม ECOWAS-ABWA ครั้งที่ 2

ไลบีเรียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วม ECOWAS-ABWA ครั้งที่ 2

MONROVIA –ชุมชนเศรษฐกิจของรัฐแอฟริกาตะวันตก (ECOWAS) และสมาคมการบัญชีในแอฟริกาตะวันตก (ABWA) โดยความร่วมมือกับสถาบันนักบัญชีรับอนุญาตแห่งไลบีเรีย (LICPA) จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วม ECOWAS ABWA ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ในประเทศไลบีเรีย...

Continue reading...